Kjøpsvilkår

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Partene

Selger er Kriweb AS (org. Nr: 927 400 456), kristine@kriweb.no, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selger.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har fremkommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra oss i bestillingsløsningen i nettbutikken eller kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betaling

Kriweb AS har tre samarbeidspartnere ved betaling: Klarna, Vipps og Stripe. Avhengig av hva kjøperen velger er det den samarbeidspartneren som håndterer betalingen. Ved spørsmål om betaling hos Klarna kan du kontakte Klarna på 21 01 89 91.

Vipps
Dersom kjøperen benytter Vipps Hurtigkasse blir kjøperen først belastet når varen er sendt.

Kortbetaling:
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Faktura:
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen/coachingen. Betalingsfristen framgår av fakturen og er på 14 dager fra mottak. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

Kriweb samarbeider med Klarna. For å betale med faktura må kjøperen angi sitt personnummer eller organisasjonsnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at kjøperen er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Kjøperen kan ikke ha noen betalingsanmerkninger. Samtlige faktura er overdratt til Klarna sin eiendom, og befriende betaling skal kun skje til Klarna.

Delbetaling:
Gjennom Kriwebs samarbeid med Klarna kan kjøperen tegne en kontokreditavtale og dermed delbetale sitt kjøp. Kredittiden velger kjøperen med å krysse av i det kampanjealternativet som passer for den. Kjøpet kan alltid betales i sin helhet når som helst, innen forfall.

For å betale med delbetaling må kjøperen angi sitt personnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å ha delbetaling er blant annet at kjøperen er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Kjøperen kan ikke ha betalingsanmerkninger.
Eksempel på effektiv rente ved kjøp på 10 000kr, varighet 12 måneder, 0% rente, etableringsgebyr 195, termingebyr 35 kr: 10,68%
Har kjøperen spørsmål om delbetaling kan kjøperen ringe Klarna: 21 01 89 91, for mer informasjon.
Allmenne vilkår finner du her

Levering

Coaching:
Coachingpakkene er enkeltstående tjenester, og som gjelder på et bestemt tidspunkt eller innenfor en bestemt periode. Etter avtalen er inngått mottar kjøperen et kundeskjema fra selgeren som må fylles. Kundeskjema benyttes av coachen for å skreddersy kjøperens plan. Etter selgeren mottar utfylt kundeskjema får kunden per e-post tilsendt skreddersydd kostholds- og treningsplan (innen 7 dager). Kostholds- og treningsplan er utarbeidet til kunden til hans eller hennes personlige nytte.

Ved bestilling forventes det at oppfølgingen skal, med mindre noe annet er avtalt på forhånd, begynne innen 7 dager fra kjøper mottar planen. Ved bestilling setter coachen av tid til kjøperen, og totale oppfølgingsuker skal fullføres sammenhengende og uten opphold. Det kan gjøres unntak for sykdom og ferier, men slike avbrudd i oppfølgingsperioden må avtales på forhånd direkte med kundens coach. Ikke gjennomført oppfølging uten avtale verken erstattes med forlenget oppfølgingsperiode eller kompenseres på annen måte. Kunden har heller ikke krav på refusjon som følge av en slik, og kan heller ikke utelate å betale resterende utestående beløp om abonnementsbetaling er valgt.

Ansvarsfraskrivelse

Kunden er ansvarlig for å gi fullstendige og riktige opplysninger om egen situasjon og helse i kundeskjema slik at coachen har best mulig grunnlag for utarbeidelsen av kundens oppfølging.

Kunden er videre ansvarlig for å vurdere hensiktsmessigheten og riktig profil/mål for sin coaching ut i fra sin helsesituasjon og sine forutsetninger. Ved usikkerhet bør lege eller annet kvalifisert helsepersonell konsulteres før kunden sende kundeskjema. Dersom kunden fyller ut kundeskjema, og slik avklaring ikke er foretatt, plikter kunden å anmerke og opplyse Kriweb om enhver usikkerhet.

Kriweb er ikke ansvarlig for følger som måtte oppstå som følge av mangelfulle eller feilaktige opplysninger fra kunden, eller skader som kan oppstå dersom under utøvelse av coachingen som følge av mangelfulle eller feilaktige opplysninger gitt av kunden, herunder feil teknikk eller belastningsskader.

Aldersgrense for coaching: 18 år

 

Angrerett

Angrerett coaching:
Angreretten for tjenester gjelder ikke ved enkeltstående tjenester, som gjelder på et bestemt tidspunkt eller innenfor en bestemt periode, jf. angrerettloven § 22.

Det tillates allikevel avbestilling av coachingpakke innen 2 dager etter kjøp, men kun dersom kundeskjemaet ikke alt er besvart. Ved avbestilling vil det påløpe minst kroner 300,- i avbestillingsgebyr.

Skjer avbestilling etter dette, må bestillingen betales i sin helhet.

Ubenyttede oppfølgingsuker refunderes ikke.

Avbestilling av ekstra oppfølgingsuker er ikke mulig.

Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen sendes skriftlig til info@kriweb.no

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. 

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen/tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøper heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen/tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelse av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres varen/tjenesten etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelse av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne bli tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Personopplysninger

All informasjon om kjøper vil bli oppbevart i henhold til GDPR og norsk lov. Ønsker kjøper at dette blir slettet, sender kjøper en epost til info@kriweb.no. Kjøper har også rett til innsyn om all informasjon lagret om han.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger på epost: info@kriweb.no innen rimelig tid, jf. punkt 7 og 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.